Skip to main content

Pagina is nog in opbouw

Goeie afspraken, goeie vrienden. We trachten op een zo transparante en helder mogelijke manier onze werking voor je te verduidelijken. Heb je nog vragen? Bel ons gerust op 03 747 47 44

 • Algemene voorwaarden

  1. Definities

   • Algemene Voorwaarden” zijn onderhavige voorwaarden voor het leveren van Diensten en/of Producten  waarvan de Klant voorafgaandelijk heeft kunnen kennis nemen;
   • Diensten zijn de netwerkbeheerdiensten, cloudservices en supportdiensten aangeboden door IT Unit en omschreven in de Offerte;
   • Externe Leverancier is een derde, meer specifiek een producent, verkoper en/of leverancier van een Product;
   • IT UNIT is de dienstverlener IT Unit BV met maatschappelijke zetel te Kauwenlaan 17, 2950 Kapellen en gekend onder ondernemingsnummer 0733.786.093;
   • Klantis iedere rechtspersoon die een overeenkomst met IT UNIT sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die vermeld wordt op de Offerte; “U” of “Uw” verwijzen ook naar de Klant;
   • Medewerkers” zijn personeelsleden, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants en enige andere natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten;
   • Offerte is het aanbod van de Diensten en/of Producten specifiek opgemaakt voor en aangeboden aan Klant;
   • Overeenkomst is de overeenkomst die tussen Klant en IT UNIT tot stand komt wanneer de Klant een Offerte aanvaardt of op andere uitdrukkelijke wijze een bestelling of opdracht plaatst, en waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel van uitmaken
   • Overmacht is een situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst voor één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) wordt verhinderd. Volgende situaties worden onder meer (doch niet limitatief) beschouwd als Overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, overmacht van Externe Leveranciers, problemen met of door apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan IT UNIT is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storing van het internet, onbeschikbaarheid van servers van derden, staking, algemene transportproblemen en elektriciteitsstoring.
   • “Partijen” zijn IT UNIT en de Klant.
   • Product(en) is hardware en/of software van een Externe Leverancier waarvoor IT UNIT optreedt als wederverkoper en waarop de Voorwaarden van Externe Leverancier van toepassing zijn;
   • Voorwaarden zijn de algemene (licentie)voorwaarden van toepassing op Producten van een Externe Leverancier, welke Klant hierbij uitdrukkelijk aanvaard en welke integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden
  2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

   1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsberekeningen, Offertes, bestellingen van Producten en/of Diensten aangeboden door IT UNIT alsook op alle Overeenkomsten tot stand gekomen tussen IT UNIT en Klant.Behalve in geval van schriftelijke of uitdrukkelijke aanvaarding worden Uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden (alsook voorwaarden van derden) uitdrukkelijk uitgesloten.IT UNIT behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.
 • temp